Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 
Kryetarja e Komunës
Këshilli i Komunës
Administrata e Komunës
Ndërmarrjet dhe njësitë
 
Mjedisi jetësor dhe planifikimi hapësinorNë  kuadër të sektorit  të  urbanizmit  funksionon departamenti  i  mjedisit jetësorë,  veprimtari  e  t; cilit  është  mbrojtja e  mjedisit  jetësorë , natyrës  si  dhe  mbrojtja  e ujit  ,e ajrit dhe kores së tokës nga ndotja, mbrojtja nga  zhurma, rrezatimi jo jonizues,rregullimi  i tokës  së  ndërtimit  dhe kryen punë  të tjera  në bazë të  Ligjit  të ndërtimit , Ligjit për  planifikim urbanistik, Ligjit mbi  tokën e ndërtimit , Ligjit  të mjedisit  jetësorë  gjithashtu e koordinon  punën e  vet  me  sektorë  të tjerë  në kuadër  të Administratës  së  komunës  dhe  kryen  punë  të  tjera të  cilat  do  ti  besohen.

Komuna  e Tetovës obligohet  jo  vetëm  në implementimin por  dhe  në  zbatimin  e ISO -9001 që  dhe  në të   ardhmen për  ti rritur dhe  përparuar performansat e rrethit.

Qëllimet tona  kryesore  dhe  angazhimet  janë:

 • Politika e Integrimi  për rrethinat  në kuadër të buxhetit të komunës  si  dhe rregullat  Ligjore.
 • Orientimi kah zvogëlimi i lëndëve kimike  toksike  e të  rrezikshme.
 • Ripërdorimi  i mbeturinave të riciklimit
 • Nxitje  dhe  përmirësimin  e përdorimit  më racional të resurseve  të  natyrës  me  të  cilët disponon  komuna e   Tetovës
 • Ngritja e  vetëdijes  për rrethin  tek banorët të cilët jetojnë në komunën 
 • Pjesëmarrja  e publikut  dhe  qasja  e informacioneve
 • Në krijimin e politikës mbi përparimin  e mjedisit jetësorë duke  i zbatuar normativën Ligjore

Në kuadër të  kompetencave    së seksionit të mjedisit jetësorë është Lëshim i  Aktvendimeve për elaboratet e miratuara  të mjedisit  jetësorë  dhe  Lejet  ekologjike të  integruara.

 

LEJE  EKOLOGJIKE  E  INTEGRUAR

Në  pajtim  me  Ligjin e  mjedisit  jetësorë (Gazeta  Zyrtare  e RM nr. 53/2005 dhe GZ e RM nr. 24/2007) fillon   implementimi  i  obligimeve të  reja Ligjore .Qëllimi  i cili ka për qëllim  të arrij me  anë  të  vendosjes  e  këtij  llojit të Lejeve është  pengesa po qese  ajo nuk është  e  mundur  të  paktën   zvogëlimi  i  ndotjes  edhe  atë  në një masë   sa më  të  vogël ku  standardet  e kualitetit  të  mjedisit  jetësorë në Republikën e Maqedonisë  do  të  ngrihen  në  nivelin  e unionit  Evropian  dhe  do  të  sigurohet  realizimi i zhvillimit  ekonomik pa degradim  të  mjedisit jetësorë.

E gjithë kjo do të kontribuojë në mënyrë të integruar për pengimin dhe kontrollin e ndotjes,  respektivisht të   dhënies  së Lejeve  të kapacitetit  industrial për  emisionet  të  cilat  e bëjnë  lëshimin  në  mjedisin jetësorë.

Ligji  Aplikon dy lloje  të  Lejeve :

 1. Lejet ekologjike e integruar  A  dhe
 2. Lejet  Ekologjike e  integruara B

 Varësisht  nga   sfera e kapaciteti industrial  të  instalimit ,  lëshohen  lejet  që  vijojnë:

Leja e integruar  A – janë në  kompetencë të Ministrisë  të mjedisit jetësorë  dhe planifikimit hapësinorë, gjegjësisht Organit  kompetent   Shtetërorë  administrativ  mbi  punët  e sferës   së mjedisit  jetësor.

Këta  instalime  do  të  duhet  ti  plotësojnë kërkesat për qasje më të mirë teknike(NDT) ose BAT (Best  Avilaible Tehniques)

Lejet B të integruara –Kompetencat  është e  ndarë  në mes njësive  të  vetëqeverisjes lokale dhe Ministrisë  gjegjësisht organi kompetent  për  dhënien e Lejes B për leje  integrimi ekologjik janë  njësitë  e vetëqeverisjes lokale  me përjashtim  të  atyre  instalimeve   të  cilat  gjinden  në  zonën  mbrojtëse për  të  cilën  Lëshohet Leja, Ministria  e  mjedisit  jetësorë  dhe planifikimit hapësinorë , respektivisht  organi  i Administratës shtetërore   kompetentë  për punët  nga  sfera  e  mjedisit  jetësorë.

Instalimet  të  cilat  do  ti nënshtrohen  këtyre Lejeve , operatorët e  tyre  detyrohen  që të  parashtrojnë   kërkesë për harmonizim  të planit operativ përderisa  për  instalimet e  reja  parashtrohet  kërkesë  për  të marrë Leje  ekologjiket  integruara .

Instalimet  të  cilat  i  nënshtrohen  Lejes B  nuk  janë  të  obliguara të plotësojnë kërkesën për   Qasje teknike  më  të  mire (NDT) por  vetëm  të  jenë  në harmonizim  me  standardet  e  vlerave të   kufizuara  të  emisioneve.

Implementimi i procesit  për  marrjen  e Lejes  së integruar  Ekologjike*(IED) respektivisht  Leje  mbi  harmonizimin  e planit  operativ(DUOP)(DUOP), ose  (Inegrated Pollution Prevention and Control- IPPC)është  obligim  i operatorëve  të kapaciteteve  prodhuese .

Si kusht  për punë të mëtutjeshme të instalimeve aktuale (kapaciteti i  prodhimit ) operatorët  e atyre  instalimeve   duhet  të  siguroj DUOP dhe  obligohen  kërkesën ta  dorëzojnë  tek Organi kompetent në  përputhshmëri me  orarin e  kohës  mbi parashtrimin e kërkesës i përcaktuar me “Dekret për përcaktim të  aktiviteteve  mbi instalimin për të cilën lëshohet Leja  ekologjike  e  integruar , respektivisht  Leja mbi  harmonizim të planit operativ dhe orarin kohorë   mbi parashtrimin e kërkesës  të përputhshmërisë  me planin operativ, duke  filluar   nga  01.01.2006 deri më  31.12.2009(gazeta Zyrtare e RM  nr. . 89/2005) Çdo  sektor i industrial  ka  interval kohorë të veçantë  për  parashtrim të kërkesës  tek  organi kompetent.

 Për  atë qëllim , Ministria  e mjedisit jetësorë dhe planifikimit hapësinorë  ka përgatitur:

 • Rregullore  mbi procedure e dhënies  së  Lejes për  harmonizimin  e  planit operativ(Gazeta Zyrtare 4/2006).
 • Rregullore  mbi procedure  për  marrjen e Lejes -  ekologjike integruese  A (Gazeta Zyrtare 4/2006).
 • Rregullore mbi procedure  për  marrjen e Lejes B-ekologjike integruese (Gazeta Zyrtare 4/2006.

Në këta  Rregullore  janë shkruara  forma , përmbajtja  dhe  mënyra  e dorëzimit të  kërkesës  mbi  harmonizimin  planit  operativ si dhe dokumentacioni  i cili i bashkangjitet  kësaj Kërkese.

 

Procedura  e Aplikimit

 • Parashtrimi i  Kërkesës  me propozim –të planit  operativ  deri tek  Kryetari i  komunës së  Tetovës.
 • përmbajtja dhe forma e  Kërkesës  janë   dhënë  në Rregulloren  mbi  procedurën  e dhënies  së   Lejes për harmonizimin  e planit operativ (Gazeta  Zyrtare   e  RM . nr. 4/2006.)
 • Kërkesa  bashkë  me  propozimin e planit  operativ shpallet  më  së  paku  në  njërën  nga   gazetat ditore  e  cila  ka  qasje  mbi të  gjithë  territorin  e  RM , në  afat  prej 7 ditësh   nga  dita  e pranimit  të  kërkesës .
 • Publiku  i  interesuar,  në  afat  prej  30  ditësh    nga dita   e shpalljes  së kërkesës, ka të drejtë  të jap  mendim  dhe komente  deri tek Kryetari i  komunës  
 • komuna  obligohet  të  organizojë  debate   publike  në  afat  jo më tepër se  25  ditë   nga dita   e shpalljes  së kërkesës .
 • Organi  kompetent gjegjësisht  komuna , është e  obliguar  të  organizojë  debat  publik atëherë  kur  i  është  dorëzuar  kërkesa  përmbajtjen  e debatit   publik   në afat  prej  20  ditësh nga  dita  e shpalljes së  kërkesës:
 • Edhe  atë  më  së  paku  nga  ana  e  një shoqate  të qytetarëve  për   mbrojtjen dhe  përparimin  e  mjedisit  jetësorë  të  regjistruar  në  regjionin e   e komunës  ku  gjendet  instalimi. 
 • Më  tepër  se 10% e  qytetarëve  të  cilët  kanë  dorëzuar mendime dhe komente .
 • Negociatat mbi  përmbajtjen e  planit  operativ  dhe  afatet e realizimit   midis  operatorit  dhe  Kryetarit  të  komunës  mundë  të  zgjasim  më  së  shumti  deri më   një  vit .
 • Aktvendim i i  Lejes mbi  harmonizimin  e planit  operativ.
 • Kryetari  i  komunës e  shpall  Lëshimin e  Lejes  së  paku  në  njërën  nga  gazetat  ditore  e  cila  ka  qasje në  tërë  territorin e RM,  në  afat  prej 10  ditësh  nga  dita e lëshimit   të  Lejes  për  harmonizimin   e  planit  operativ .

 
       
 
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014