Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Komuna
 Këshilli i Komunës
 
Kryetari i Komunës
Këshilli i Komunës
Administrata e Komunës
Ndërmarrjet dhe njësitë
 
Kompetencat e KëshillitKëshilli komunal:

 • Sjell statutin e komunës dhe dispozita të tjera;
 • Sjell buxhetin dhe llogarinë vjetore të komunës;
 • Përcakton shumën e burimeve personale të të ardhurave të financimt të komunës, në suaza të përcaktuara me ligj;
 • Themelon veprimtari publike në suaza të kompetencave të komunës dhe bënë mbikqyrjen mbi punën e tyre;
 • Emëron anëtarë të këshillave drejtues të veprimtarive publike të cilat i themelon;
 • Sjell programe për punë dhe plane financiare për financim të veprimtarive publike që i ka themeluar komuna;
 • I miraton raportet për realizimin e buxhetit dhe llogarinë vjetore të komunës
 • Vendos për dhënien e lejeve për kryerje të veprimtarisë të interesit publik me rëndësi lokale në përputhje me ligjin;
 • I miraton raportet për punën e veprimtarive publike që i ka themeluar komuna;
 • Vendos për mënyrën e disponimit me pronën e komunës.
 • Vendos mbi mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhetit të komunës në përputhje me ligjin.
 • Zgjedh personin që udhëheq me njësinë rajonale të ministrisë për punë të brendshme në komunë, në përputhje me ligjin;
 • Shqyrton dhe miraton raportin vjetor për sigurinë publike në territorin e komunës, të cilin e dorëzon deri te ministri i punëve të brendshme dhe avokati popullor;
 • Mund t’i jep rekomandime personit udhëheqës të njësisë rajonale të ministrisë për punë të brendshme nga fusha e sigurisë publike dhe sigurisë në komunikacion dhe
 • Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014